Grävning för vatten och avlopp efter Skålbovägen

Kommunens VA-avdelning har fått några beställningar på VA-anslutning efter Skålbovägen. Det är ett antal ställen efter vägen som berörs. 70, 73 samt Skålbovägen 7, eventuellt någon mer.
Detta innebär begränsningar i framkomligheten, främst gällande Skålbovägen 7 där vi behöver leda om vägen.
Vi försöker skylta samt minimera störningarna så gott det går.
Vi har redan börjat en del men ämnar fortsätta under vecka 20.
Vår man på plats Göran Runnfors 070-3969992 vet mera i detta ärende.

 

Micke Berg

Den 27 mars nåddes vi av det tråkiga beskedet att Micke hade förolyckats i en arbetsplats olycka.
Vi minns honom som en glad och positiv människa, arbetsvillig som få.
Micke satt med i valberedningen för Skålbovägen Samfällighetsförening.
Våra tankar går till hans familj och närmast anhöriga.

Påminnelse om extrastämman Skålbo SF

Kallelse till extra stämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2017-01-11
Tid:                      kl 18:30
Plats:                  Lilla konferenssalen (Ishallen, Glysis)
Bakgrund

Anledningen till extra stämma är den förestående förrättningen.
Förrättningen är nödvändig till följd av utträdet ur Malvikens SF samt tillkomsten av den nya vägen.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Styrelsens presentation angående ny förrättning
  1. Omprövning av Fiskeby GA:3 (Skålbovägens vägsamfällighet) bland annat med anledning av den nya vägen.
  2. Utträde ur Fiskeby GA:7 (Malvikens vägsamfällighet)
 8. Frågor att ta ställning till
  1. Fördelning av förrättningskostnad
  2. Övriga frågeställningar
 9. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
 10. Mötets avslutandeVäl mött!

Styrelsen Skålbo SF

Extra stämma Skålbo SF

Kallelse till extra stämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2017-01-11
Tid:                      kl 18:30
Plats:                  Lilla konferenssalen (Ishallen, Glysis)
Bakgrund

Anledningen till extra stämma är den förestående förrättningen.
Förrättningen är nödvändig till följd av utträdet ur Malvikens SF samt tillkomsten av den nya vägen.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Styrelsens presentation angående ny förrättning
  1. Omprövning av Fiskeby GA:3 (Skålbovägens vägsamfällighet) bland annat med anledning av den nya vägen.
  2. Utträde ur Fiskeby GA:7 (Malvikens vägsamfällighet)
 8. Frågor att ta ställning till
  1. Fördelning av förrättningskostnad
  2. Övriga frågeställningar
 9. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
 10. Mötets avslutande

  Väl mött!

Styrelsen Skålbo SF