Dagordning för årsstämman 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum: 2018-08-19
Tid: kl 15:00
Plats: Lingarögården
Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Förslag på ändringar/anpassningar av stadgar
b. Information om kostnad vägbelysning
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie
årsstämma.
Som bilaga till denna kallelse finns förslag på ändringar i stadgar. För jämförelse bifogas även de
gamla stadgarna.
Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF

Information av Lantmäteriet

I går kväll hade Lantmäteriet en information angående en ny förrättning av Fiskeby ga:3.
Ett 20 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vi fick information hur förrättningen kommer att gå till samt ställa frågor till Henrik Storm från Lantmäteriet. Mer information kommer från Lantmäteriet vad gäller eventuella nya andelstal.

På bilden: Ulf Henell, Thomas Andersson, Thomas Eriksson, Lars Edeborg samt Henrik Storm.

 

Kallelse till Lantmäterisammanträde

Tisdag den 27 mars kallas medlemmar i gemensamhetsanläggningen Fiskeby ga:3 till sammanträde kl. 18:00 i Kulturhuset (Rådhussalen).
Sökanden (Skålbo SF) yrkar att den nya vägen skall införlivas i Fiskeby ga:3 samt att nya andelstal ska bestämmas.
Föreningen yrkar om en extrastämma för att anta normalstadgar.
Detta är ett informationsmöte och beslut kommer inte att meddelas på sammanträdet.
Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
1. Genomgång av ansökan.
2. Genomgång av tillämplig lagstiftning.
3. Synpunkter, yrkande och förrättningens fortsättande.

Utlottning av bostadstomter

Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att fastslå rutiner för tomtlottning. I denna tomtlottning gäller det fyra tomter mellan Maln och Skålbo.
Följande tomter är ute till försäljning;
Östanbräck 1:147, Östanbräck 1:148, Östanbräck 1:149 och Östanbräck 1:150.
Sista inlämningsdag är 14/3 2018.
Blankett för anmälan och registrering kan hämtas här eller beställas/hämtas på Tekniska förvaltningen, Mark Sektionen, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.
Östanbräck 1:147 Tomt A

Plogsspön är nu uppsatta

Idag sattes plogspön upp på Skålbovägen. Tyvärr så kom det endast 5 personer för att hjälpa till. 3 från styrelsen (Thomas Andersson, Ulf Henell och Thomas Eriksson) samt Stefan Skalman och Roger Nordqvist. Det är en ganska lång väg vi har och det behövs att fler hjälper till, då går det lite snabbare. Hoppas på bättring till nästa år.

Kul med beröm om vår hemsida

Året med vägföreningen
Text: Anders Östberg
Del 3 Höst
Sommaren har passerat och Skålbo Samfällighetsförening,
med ordförande Thomas Andersson i spetsen, förbereder
inför hösten. I augusti hade föreningen årsmöte.
Hur gick det på årsmötet?
– Mycket bra, det var trevlig stämning och mötet gick
rekordsnabbt säger Thomas. Just nu är det angenämt att
vara ordförande, inga frågeställningar eller större grejer som
stör. Vi har lyckats komma över gamla problem och har en
bra stämning i föreningen. Den sittande styrelsen fick nytt
förtroende och vi jobbar vidare.
Så allting rullar på som det ska?
– Ja, det måste jag säga. Förutom att vi väntar på att Lantmäteriet
ska bli klar med vår nya förrättning så klart, men
det kan vi inte göra så mycket åt, fortsätter Thomas. Lite
orolig är jag att förrättningen ska leda till lite klagomål bland
våra medlemmar, men det är ingenting jag kan påverka nu.
Har ni några speciella frågor ni måste tänka på under
hösten?
– Nej, inte direkt. Vägen är i mycket gott skick,
berättar Thomas, och där behöver vi inte göra något just
nu. Dessutom har vi redan nu upphandlat ett avtal med en
entreprenör inför vintern när det gäller plogningen. Skönt
att ha det avklarat redan nu.
Till sist vill REV Bulletinen ge Skålbo SFF beröm för deras fina
hemsida. Gå gärna in på www.skalbo.se för att få
inspiration till er egna vägföreningar.