Nya medlemmar

Det har sålts 3 fastigheter efter Skålbovägen under april-maj.
Jag vore tacksam om ni som sålt skickar över samtliga uppgifter på den nya ägarna så att de kan få information från vägföreningen.
Skicka uppgifter till bapmaj@gmail.com.

tjälskador efter skålbovägen

Just nu börjar tjälen krypa upp ur marken. Skålbovägen 23-39 liksom vägen från Collindersvallen fram till Karéns är i mycket
dåligt skick.
Kör försiktigt då det finns djupa gropar i vägbanan.
Det är ju trots allt 30 km i timmen som gäller efter våran väg.
Varningsskyltar kommer snart att sättas ut på det värsta vägbitarna.

Påkörd brevlåda igen

Någon som var trött igår på morse, stött till brevlåda och stenmuren, men jag har förståelse, den står ju mitt på vägen.
Har spånat om man eventuellt kan sätta den på räls och med censorer får den att flytta på sig, men då blir väl brevbäraren inte glad och det kan vara lite besvärligt att ha stenmuren på räls.
Brevlådan tillhör Rauhala. Har du sett något misstänkt var snäll att kontakta Timo Rauhala.
Det är andra gången som brevlådor efter Skålbovägen som blivit påkörda.

Utsättning av plogpinnar

Idag var det utsättning av plogpinnar efter Skålbovägen.

Idag var det utsättning av plogpinnar efter Skålbovägen. Trots det dåliga vädret kom det 12 personer som slet med utsättningen av plogpinnarna.
På 1 timme var allt klart.
Ett stort tack till Elisabeth & Roger Nordqvist som bjöd på kaffe och pepparkakor samt cider som smakade gott i det kyliga vädret.

Årsstämma Skålbo SF

Ikväll onsdag avhölls Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma på Lingarögården. Tyvärr så var det bara 15 personer som kom till mötet.
Thomas Andersson återvaldes som ordförande för en tid av 1 år. Omval på Ulf Henell och Thomas Eriksson.
Stämmoprotokollet kommer att skickas ut via mail.
Om du har bytt mail adress var vänlig att meddela detta.

Kallelse Skålbovägens SF årsmöte

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2019-08-21
Tid:                      kl 18:00
Plats:                  Lingarögården

Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.
Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  1. Beskrivning av hur utdebiteringen fördelas enligt den nya förrättningen (Ulf)
  2. Presentation av resultat från syning – förslag om restaurering (Thomas A)
  3. Hur vi hanterar förändringar i förrättningen (Thomas A och Thomas E)
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  1. Förslag om höjt arvode kassör
 12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
  1. Utlysa arbetsdag 20 oktober kl 15-18
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.

Väl mött!

Styrelsen Skålbo VSF