Grattis Malin Hagberg

Malin Hagberg, vd Hudikhus AB, fick på tisdagskvällen ta emot utmärkelsen som årets kvinnliga stjärnskott, när regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year gick av stapeln under tisdagskvällen på Elite Hotell Knaust i Sundsvall.
Malin sitter ju som bekant i valberedningen för Skålbovägens SF.

Hastigheten efter Skålbovägen

Vid varje årsmöte klagas det över att det körs alldeles för fort efter Skålbovägen. Men vem är det så kör för fort?
Igår åkte jag in till stan, jag håller alltid 30 km, kom det en bil som från ingenstans bakom mig.  Tror inte att den höll den tillåtna hastigheten. Bilen lägger så sig nära min bil att den nästan är i bakluckan. Tänk om jag skulle behöva bromsa, vad händer då.
Är det så svårt att lätta på gaspedalen. Måste det hända en olycka innan det blir en förändring?
Skärpning!!!
Bengt Arne

Skålbovägens SF årsstämma 2018-08-19

Idag söndag den 19 augusti hölls Skålbovägens SF årsstämma i Lingarögården. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Ett bra möte med många frågor och svar.
Stämmoprotokollet kommer att skickas ut vi mail så snart det är justerat. Om du har bytt e-post adress var snäll att meddela detta.
Om du går in under fliken medlemmar så ser du den adress som du har angivit.

dav

Dagordning för årsstämman 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum: 2018-08-19
Tid: kl 15:00
Plats: Lingarögården
Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Förslag på ändringar/anpassningar av stadgar
b. Information om kostnad vägbelysning
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie
årsstämma.
Som bilaga till denna kallelse finns förslag på ändringar i stadgar. För jämförelse bifogas även de
gamla stadgarna.
Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF

Information av Lantmäteriet

I går kväll hade Lantmäteriet en information angående en ny förrättning av Fiskeby ga:3.
Ett 20 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vi fick information hur förrättningen kommer att gå till samt ställa frågor till Henrik Storm från Lantmäteriet. Mer information kommer från Lantmäteriet vad gäller eventuella nya andelstal.

På bilden: Ulf Henell, Thomas Andersson, Thomas Eriksson, Lars Edeborg samt Henrik Storm.

 

Kallelse till Lantmäterisammanträde

Tisdag den 27 mars kallas medlemmar i gemensamhetsanläggningen Fiskeby ga:3 till sammanträde kl. 18:00 i Kulturhuset (Rådhussalen).
Sökanden (Skålbo SF) yrkar att den nya vägen skall införlivas i Fiskeby ga:3 samt att nya andelstal ska bestämmas.
Föreningen yrkar om en extrastämma för att anta normalstadgar.
Detta är ett informationsmöte och beslut kommer inte att meddelas på sammanträdet.
Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
1. Genomgång av ansökan.
2. Genomgång av tillämplig lagstiftning.
3. Synpunkter, yrkande och förrättningens fortsättande.

Utlottning av bostadstomter

Kommunfullmäktige har delegerat till tekniska nämnden att fastslå rutiner för tomtlottning. I denna tomtlottning gäller det fyra tomter mellan Maln och Skålbo.
Följande tomter är ute till försäljning;
Östanbräck 1:147, Östanbräck 1:148, Östanbräck 1:149 och Östanbräck 1:150.
Sista inlämningsdag är 14/3 2018.
Blankett för anmälan och registrering kan hämtas här eller beställas/hämtas på Tekniska förvaltningen, Mark Sektionen, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall.
Östanbräck 1:147 Tomt A