Kallelse till årsmöte Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2023, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum: 2023-08-24
Tid: kl 19:00
Plats: Lingarögården

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Ändring av räkenskapsår (stadgeändring)
b. Etableringsavgift av nya fastigheter
c. Registreringsavgift vid förändring av andelstal
d. Den återkommande frågan om hastighet efter vägen
e. Inga motioner från medlemmarna
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
a. Ökade kostnader för arvoden utifrån skyldighet att betala arbetsgivaravgift
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 2 styrelseledamot samt 2 suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
18. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna (årsberättelse, resultat- och balansräkning) finns tillgängliga hos ordf. Thomas
Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.

Väl mött!

Styrelsen Skålbo SF