Alla inlägg av Bengt-Arne Pettersson

Info från Polisen grannsamverkan

Vit Ford Transit WON662

Detta fordon förekommer fortfarande gällande stölder och inbrott, kanske mest
mot företag. Är det akuta händelser ring 112 annars skicka information till mig.
Finns just nu i norra Hälsingland men förekommer över hela Hälsingland förmodligen.
Fordonet har någon form at större dekaler på sidorna.

Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen
jan.olsson@polisen.se

Grannsamverkan

WON662 vit Fort Transit
Ovan fordon kan vara intressant att hålla koll på. Det kan ha kopplingar
till olika former av stölder.  
Skriv gärna in till mig om ni ser detta fordon, vart, hur många personer
och vilken tid.
Med vänliga hälsningar
Janne Olsson
Grannsamverkan Polisen
janl.olsson@polisen.se

Farthinder

Vi har beslutat att sätta upp tillfälliga farthinder efter vägen. Styrelsen har fått till sig så pass mycket klagomål, under lång tid, på höga hastigheter efter specifikt avsnitt av vägen.  
Diskussion om behov av farthinder har pågått under flera år.
Farthinder är ett otyg då det är väldigt störande för alla som åker på vägen även om man följer hastighetsbegränsningen. Vår hållning är att mer eller mindre alla visar respekt och håller hastigheten medan ett ytterst fåtal missköter sig. Därför är det inte juste att alla varje dag, år efter år, skall behöva åka över farthinder.  
Vår förhoppning är fortfarande att vi inte skall behöva ta till permanenta farthinder. Förhoppningsvis är de tillfälliga hindren som satts upp nu en signal, till de som känner sig berörda, om att börja slå av på hastigheten.  
Vi undersöker mer permanenta lösningar. Det är lösningar som hjälper till att påminna om att hastigheten är viktig för att vägen skall bli en säker plats. Mer information om detta kommer senare.  
Det är inte fastställt hur länge de tillfälliga farthindren kommer att ligga framme.  
Mvh 
Styrelsen Skålbo SF 

Kallelse till årsstämma Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum:              2022-08-31
Tid:                      kl 19:00
Plats:                  Lingarögården
Dagordning
1.       Stämmans öppnande
2.       Fastställande av röstlängd
3.       Val av ordförande för stämman
4.       Val av sekreterare för stämman
5.       Val av två justeringsmän
6.       Fastställande av resultat- och balansräkning
7.       Styrelsens och revisorernas berättelse
8.       Ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a.       Åtgärd invasiva arter (Lupiner) med anledning av motion från (Karin Skalman)
b.       Nya medlemmar och fastigheter
c.       Förslag extra suppleant
10.   Ersättning till styrelsen och revisorerna
11.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12.   Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13.   Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant
14.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
15.   Val av valberedning
16.   Inkomna motioner
17.   Övriga frågor
a.       Fortkörning på vägen
b.       Vägrenoveringen
18.   Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19.   Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma. Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF

Info om Grannsamverkan

Vad står grannsamverkans skyltning för?
Du har säkert stött på den här märkningen förut. Men vad innebär egentligen skyltningen?
Om du ser grannsamverkans symbol indikerar det att de boende i området eller fastigheten har:
Fått utbildning i Grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder
Har genomfört förebyggande åtgärder
Är extra uppmärksamma i sin vardag
Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås
Men! Nyckeln är engagemang och uppmärksamhet för att Grannsamverkan ska ha riktig effekt. Skylten fungerar som ett hjälpmedel.

Info om vägen

Nästa vecka kommer man justera till stödkanter längs vägen, likaså dikesjusteringar
och in och utfarter skall justeras.
Vi har problem vid Kolindersvallen där ligger en elledning för högt vilket gör att
trummorna inte går att få i rätt läge. Vi har kontaktat Ellevio och dom har lovat att
komma ut på plats för att göra en bedömning om det går att gräva ner ledningen
djupare, då skulle vi få ner trummorna i rätt läge.
Mvh
Styrelsen Skålbo SF

Mer info om vägarbetet

Vi har nu pratat mer med PEAB angående måndag och tisdag till veckan.
Det är väldigt svårt att få exakta tider när maskinerna är på en viss sträcka
men ett litet förtydligande kommer här.
Måndag kommer en hyvel och en traktor att vara på plats framkomligheten
kommer att vara begränsad stundvis vi kommer att ta oss fram efter vägen,
vi får vara beredd att invänta maskiner för att komma förbi.
Tisdag skall vägen beläggas dom startar på etapp 1 kl 08.00 går allt bra kommer
alla sträckor att vara klar innan kvällen.
För dom som vill kan man utnyttja parkeringen nedanför Sisselboberget där
kommer en del arbetsmaskiner att stå också men vi får plats att parkera enligt
Peab. Använd också vägen över Lingarö om det stämmer.
Beläggningen kan vi köra på efter c:a en timme sedan välten har gjort sitt jobb.
Mvh Styrelsen

Nytt info om vägarbetet

Måndag 23 maj kommer vägen att hyvlas vilket innebär att vägen
stundvis är helt avstängd.
Tisdag 24 maj skall vägen beläggas vilket innebär att den är helt avstängd,
om allt går bra hinner dom med all beläggning under tisdagen.
Använd vägen över Lingarö.

Mvh
Styrelsen Skålbovägen