månadsarkiv: juli 2022

Kallelse till årsstämma Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum:              2022-08-31
Tid:                      kl 19:00
Plats:                  Lingarögården
Dagordning
1.       Stämmans öppnande
2.       Fastställande av röstlängd
3.       Val av ordförande för stämman
4.       Val av sekreterare för stämman
5.       Val av två justeringsmän
6.       Fastställande av resultat- och balansräkning
7.       Styrelsens och revisorernas berättelse
8.       Ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a.       Åtgärd invasiva arter (Lupiner) med anledning av motion från (Karin Skalman)
b.       Nya medlemmar och fastigheter
c.       Förslag extra suppleant
10.   Ersättning till styrelsen och revisorerna
11.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12.   Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13.   Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant
14.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
15.   Val av valberedning
16.   Inkomna motioner
17.   Övriga frågor
a.       Fortkörning på vägen
b.       Vägrenoveringen
18.   Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19.   Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma. Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF