Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kallelse till årsstämma Skålbo SF

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022, Skålbovägens samfällighetsförening

Datum:              2022-08-31
Tid:                      kl 19:00
Plats:                  Lingarögården
Dagordning
1.       Stämmans öppnande
2.       Fastställande av röstlängd
3.       Val av ordförande för stämman
4.       Val av sekreterare för stämman
5.       Val av två justeringsmän
6.       Fastställande av resultat- och balansräkning
7.       Styrelsens och revisorernas berättelse
8.       Ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a.       Åtgärd invasiva arter (Lupiner) med anledning av motion från (Karin Skalman)
b.       Nya medlemmar och fastigheter
c.       Förslag extra suppleant
10.   Ersättning till styrelsen och revisorerna
11.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12.   Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13.   Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant
14.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
15.   Val av valberedning
16.   Inkomna motioner
17.   Övriga frågor
a.       Fortkörning på vägen
b.       Vägrenoveringen
18.   Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19.   Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma. Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF

Info om Grannsamverkan

Vad står grannsamverkans skyltning för?
Du har säkert stött på den här märkningen förut. Men vad innebär egentligen skyltningen?
Om du ser grannsamverkans symbol indikerar det att de boende i området eller fastigheten har:
Fått utbildning i Grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder
Har genomfört förebyggande åtgärder
Är extra uppmärksamma i sin vardag
Vet vad som ska göras om de misstänker att ett brott ska begås
Men! Nyckeln är engagemang och uppmärksamhet för att Grannsamverkan ska ha riktig effekt. Skylten fungerar som ett hjälpmedel.

Info om vägen

Nästa vecka kommer man justera till stödkanter längs vägen, likaså dikesjusteringar
och in och utfarter skall justeras.
Vi har problem vid Kolindersvallen där ligger en elledning för högt vilket gör att
trummorna inte går att få i rätt läge. Vi har kontaktat Ellevio och dom har lovat att
komma ut på plats för att göra en bedömning om det går att gräva ner ledningen
djupare, då skulle vi få ner trummorna i rätt läge.
Mvh
Styrelsen Skålbo SF

Mer info om vägarbetet

Vi har nu pratat mer med PEAB angående måndag och tisdag till veckan.
Det är väldigt svårt att få exakta tider när maskinerna är på en viss sträcka
men ett litet förtydligande kommer här.
Måndag kommer en hyvel och en traktor att vara på plats framkomligheten
kommer att vara begränsad stundvis vi kommer att ta oss fram efter vägen,
vi får vara beredd att invänta maskiner för att komma förbi.
Tisdag skall vägen beläggas dom startar på etapp 1 kl 08.00 går allt bra kommer
alla sträckor att vara klar innan kvällen.
För dom som vill kan man utnyttja parkeringen nedanför Sisselboberget där
kommer en del arbetsmaskiner att stå också men vi får plats att parkera enligt
Peab. Använd också vägen över Lingarö om det stämmer.
Beläggningen kan vi köra på efter c:a en timme sedan välten har gjort sitt jobb.
Mvh Styrelsen

Nytt info om vägarbetet

Måndag 23 maj kommer vägen att hyvlas vilket innebär att vägen
stundvis är helt avstängd.
Tisdag 24 maj skall vägen beläggas vilket innebär att den är helt avstängd,
om allt går bra hinner dom med all beläggning under tisdagen.
Använd vägen över Lingarö.

Mvh
Styrelsen Skålbovägen

Info om vägarbetet

Vi är nu inne i ett intensivt skede av vägrenoveringen och här kommer
kort information hur planeringen är.
Enligt tidigare information fräses asfalten imorgon tisdag med start kl. 08.00 .
Torsdag och fredag denna vecka börjar man att köra på bärlager 0,80 grovt.
Beläggning kommer att ske v.21. En del sten plockning och dikesrensning
sker även denna vecka.
Vägen över Lingarö kommer att förbättras med ett par gruslass.
Vi får ha lite tålamod under renoveringen!
Styrelsen Skålbo SF

Pågående vägarbete!

tisdag den 10 maj från kl. 08:00 kommer en maskin och skall fräsa upp
asfalten på de etapper av Skålbovägen som skall förbättras.
Detta kommer att innebära mycket begränsad framkomlighet efter vägen
under dagen. Maskinen som fräser vägen är väldigt stor och kommer inte
att kunna flytta på sig
för att släppa fram trafik.
Vägen över till Lingarö är öppen så kom ihåg att ta till tillräckligt med tid
för att hinna åka runt. Om allt går som det är tänkt så skal det vara klart
till kvällen.
Vi ber alla om att ha tålamod under renoveringstiden!
mvh
Styrelsen Skålbovägens SF

Information från styrelsen Skålbo SF

Uppstart renovering väg Skålbo SF 2022

Nu är det dags för renovering av vägen. Arbetet kommer att pågå under v.19-v.25. Om förutsättningarna är bra kan start av arbetet ske något tidigare.  

Det första som sker är att de kommer att fräsa befintlig asfalt på samtliga avdelningar. Vi kommer att kunna köra på den frästa ytan. Nästa steg blir trumbyten och sten plockning. Därefter kommer vägkroppen att förstärkas, en så kallad bärighetsförstärkning. Bärighetsförstärkningen görs genom att två lager läggs på (först med grövre sten och sedan ett finare lager sten). Slutligen kommer vägen att beläggas med ny asfalt. 

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad. Vid vissa tillfällen måste trafiken stängas och utfart säkras då via Lingarö eller Malviksvägen när möjligt (se karta nedan).  

Arbetet kommer naturligtvis att påverka framkomligheten på vägen periodvis. Bland annat kommer 

Renoveringens omfattning

Renoveringen av vägen har delats in i tre avdelningar (se karta nedan). I tabellen (se nedan) kan ni också utläsa de planerade åtgärderna på respektive avdelning. 

Arbetet kommer att planeras av entreprenören och vilken ordning som de olika avdelningarna färdigställs är inte klart. Löpande information kommer via hemsidan. 

Avd. 1Avd. 2Avd. 3
BärighetsförstärkningXXX
StenplockXXX
TrumbytenXX
Trum- och dikesrensningX
BeläggningXXX

Med vänlig hälsning
Styrelsen Skålbo SF, 2022-04-20

Nya medlemmar

Vi hälsar välkomna till Skålbovägen Samfällighetsförening Stina Celander
och Alexander Gunnarsson. Dom har köpt fastigheten Östanbräck 1:151 och
kommer att bygga ett nytt hus någon gång i sommar.
Vi hoppas att dom kommer att trivas med oss i Skålbo.