Dagordning för årsstämman 2018

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum: 2018-08-19
Tid: kl 15:00
Plats: Lingarögården
Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Förslag på ändringar/anpassningar av stadgar
b. Information om kostnad vägbelysning
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
19. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie
årsstämma.
Som bilaga till denna kallelse finns förslag på ändringar i stadgar. För jämförelse bifogas även de
gamla stadgarna.
Väl mött!
Styrelsen Skålbo VSF