Årsstämma Skålbo SF 2017

Kallelse till ordinarie årsstämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2017-08-20
Tid:                      kl 17:00
Plats:                  Lingarögården
Härmed kallas du som medlem av Skålbovägens samfällighetsförening till ordinarie årsstämma.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
 13. Val av 1 styrelseledamot samt 1 suppleant för en tid av 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga hos ordf. Thomas Andersson 10 dagar före ordinarie årsstämma.
Väl mött!
Styrelsen Skålbo SF