Årsstämma söndag den 16 augusti

Kallelse till Skålbovägens Samfällighetsförenings årsstämma
söndagen den 16 augusti kl. 16.00 på Lingarögården.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Val av sekreterare för stämman.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Fastställande av resultat och balansräkning.
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 12. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år.
 13. Val av en styrelseledamot samt en suppleant för en tid av 2 år.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Inkomna motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
 19. Avslut

  Årsmöteshandlingar kommer att finnas hos Bengt Arne Pettersson 10 dagar före föreningsstämman.
  Föreningen bjuder på fika.
  Välkomna!