månadsarkiv: januari 2017

Påminnelse om extrastämman Skålbo SF

Kallelse till extra stämma, Skålbovägens samfällighetsförening
Datum:              2017-01-11
Tid:                      kl 18:30
Plats:                  Lilla konferenssalen (Ishallen, Glysis)
Bakgrund

Anledningen till extra stämma är den förestående förrättningen.
Förrättningen är nödvändig till följd av utträdet ur Malvikens SF samt tillkomsten av den nya vägen.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Styrelsens presentation angående ny förrättning
  1. Omprövning av Fiskeby GA:3 (Skålbovägens vägsamfällighet) bland annat med anledning av den nya vägen.
  2. Utträde ur Fiskeby GA:7 (Malvikens vägsamfällighet)
 8. Frågor att ta ställning till
  1. Fördelning av förrättningskostnad
  2. Övriga frågeställningar
 9. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
 10. Mötets avslutandeVäl mött!

Styrelsen Skålbo SF