Info från Hudiksvalls kommun

Det råder brist på bostäder i Hudiksvall. Som en del i åtagandet av bostadskrisen, ser marksektionen på Hudiksvalls kommun det som sin uppgift att tillse att det kontinuerligt tas fram tomter för byggande. Detta arbete bedrivs på flera fronter, dels genom planläggning av mark för flerfamiljshus och större bostadsområden, dels genom tillskapande av strötomter genom förhandsbesked – ett arbete helt i linje med de bostadspolitiska målen.
Marksektionen undersöker för närvarande möjligheten att skapa 5 småhustomter på kommunägd tomt i Skålbo. Marksektionen har därför ansökt om förhandsbesked för framtida bebyggelse.
Berörda närboende kommer sannolikt att få yttra sig inom ramen för prövning hos byggnadsnämnden.
Har ni frågor till oss på marksektionen är ni välkomna att höra av er.
Marksektionen i Hudiksvall kommun
Eva Bodell 0650-19524
Stefan Sundin-Bromhed 0650-19460